ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Door het aangaan van de overeenkomst aanvaardt de klant uitdrukkelijk de hierna bedongen algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met en door de bvba MANU aangegaan. Andersluidende voorwaarden zijn slechts van kracht mits uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
Indien afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

2. Ingeval van insolventie, dreigende insolventie of geruchten desbetreffend, behoudt de bvba MANU zich het recht voor de overeenkomst niet uit te voeren behoudens wanneer een waarborgsom specifiek te zijne gunste wordt geconsigneerd, voldoende om de kostprijs te dekken.

3. De goederen blijven eigendom van de bvba MANU zolang de prijs niet integraal is voldaan. Zulks is zelfs het geval wanneer de goederen zijn verwerkt. Ingeval de bvba MANU haar recht van eigendomsvoorbehoud wenst te realiseren, is zij gerechtigd voor de hieruit voortvloeiende kosten een vergoeding te vragen gelijk aan 20% van de globale waarde van de overeenkomst.

4. Bij éénzijdige contractbreuk door de klant van gelijk welke aard of om gelijk welke reden ook en zo de bvba MANU de ontbinding der overeenkomst vordert is de bvba MANU steeds gerechtigd op een schadevergoeding van 30% van de globale waarde van het contract, behoudens in gevallen van overmacht. In geval van contractbreuk door de bvba MANU is de klant gerechtigd op een gelijkwaardige schadevergoeding, behoudens in gevallen van overmacht.

5. Alle klachten aangaande de goederen en/of werken moeten bij aangetekend schrijven geschieden ten laatste binnen de acht kalenderdagen na de uitvoering der werken of onverwijld indien verder dralen onherstelbare schade meebrengt. Alle klachten aangaande facturen moeten tevens per aangetekend schrijven geschieden ten laatste binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum. Elke klacht buiten deze termijn is laattijdig. Het onderzoek door de bvba MANU van een laattijdige klacht kan nooit beschouwd worden als een verzaking van het recht de laattijdigheid van het bezwaar in te roepen.

6. De betaling dient contant te geschieden op de zetel van de bvba MANU. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een moratoire intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest.
Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de verschuldigde hoofdsom. De klant heeft in geval van wanprestatie in hoofde van de bvba MANU recht op een gelijkwaardige schadevergoeding.

7. Indien de klant de gebeurlijke betalingstermijn niet eerbiedigt, heeft de bvba MANU het recht – en dit zonder aanmaning – de uitvoering van het contract te schorsen ten opzichte van de nog te verrichten leveringen.

8. Uitvoering der betalingen: 30% bij bestelling der werken
40% tijdens de werken
30% op het einde van de werken
Of tenzij anders overeengekomen nl voorschot en telkens volgens vordering der werken.

9. De overeenkomsten met de bvba MANU worden beheerst door het Belgisch recht.

10. Iedere overeenkomst wordt steeds geacht tot stand te zijn gekomen op de zetel van de bvba MANU.

11. De bvba MANU is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van een fout van haar of haar aangestelden, behoudens in geval van opzet of grove fout van de bvba MANU of van haar aangestelden. De toelating welke de bouwheer geeft om de werken aan te vatten houdt ten overstaan van de bvba MANU in dat de bouwheer het werk der voorgaande aannemers aanvaardt, zodat het aanvangen der werken door de bvba MANU geen enkele verantwoordelijkheid zal meebrengen ten overstaan van de werken uitgevoerd door voorgaande aannemers, zelfs indien het lastenboek een tegenstrijdige clausule mocht bevatten.

12. De bvba MANU of zijn onderaannemers, zijn gerechtigd foto’s te nemen van alle werven en de opvolging ervan en deze te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals fcbk, site e.d. zonder voorakkoord van de desbetreffende bouwheer. De bouwheer kan hier nooit een vordering voor stellen. De persoonlijke gegevens van de bouwheer zoals naam en tel zullen nooit gemeld worden tenzij mits akkoord van de bouwheer als referentie voor de bvba MANU.

BEZOEK ONS
Zevenhoek 31
9400 Ninove

info@manuconstruction.be
+32 (0) 486 33 42 68 - +32 (0) 497 46 92 64 - +32 (0) 496 20 53 23

© MANUCONSTRUCTION 2021

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten